GeoNatura logo

GeoNatura
Dataanalys & syntes

Nedan finns några erfarenheter som visar en del av det som GeoNatura kan göra för dig och din organisation.


Samordning av fjärranalysinitiativ, Havs- och vattenmyndigheten

GeoNatura bidrar med kunskap och erfarenhet om fjärranalys och datahantering till samordning av Havs- och vattenmyndighetens initiativ för att utnyttja satellitdata från Copernicus programmet, och framförallt Copernicus Marine Service för att bevaka och förvalta marina och vattenmiljöer.


Implementering av Inspire-direktivet, Havs- och vattenmyndigheten

GeoNatura bidrog med kunskap och erfarenhet om data harmonisering och metadatahantering till Havs- och vattenmyndighetens implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berörde harmonisering av geodatamängder till Inspire-direktivets krav med hale studio, utformning av ATOM flöden, omfattande tester av metadata och tjänster, samt utbildning av personal.


Kartläggning av fysiska parametrar för svenska sjöar, Havs- och vattenmyndigheten

GeoNatura bidrog med kartläggning och analys av fysiska parametrar för svenska sjöar inom ett projekt på Havs- och vattenmyndigheten. Projektet omfattade insamling, analys, klassificering och syntes av fysiska parametrar i sjöarnas omgivning från olika datakällor för tiotusentals sjöar i landet.


Harmonisering av datamängder till Inspire-direktivet, Jordbruksverket

GeoNatura bidrog med kunskap och erfarenhet om data- och metadatahantering till Jordbruksverkets implementering av Inspire-direktivet (2007/2/EC). Arbetet berörde huvudsakligen harmonisering av geodatamängder till Inspire-direktivets krav med hjälp av hale studio, utformning av ATOM flöden, omfattande tester av metadata och tjänster, samt samarbete med Lantmäteriet för att testa och förbättra Geodataportalens hantering av metadata för EU:s Integrated Administration and Control System (IACS).


Hantering av metadata, MetaGIS

GeoNatura utvecklade Python kod åt MetaGIS för extrahering och rapportering av metadata ur en CSW metadatakatalog.